Regulamin

 • Załącznik nr 1 – Opłaty specjalne pobierane przez biblioteki NSI SGGW

  1.Opłata za przekroczenie terminu zwrotu pozycji liczona
  za każdy dzień zwłoki od każdego tytułu (opłata specjalna)
   0,50 zł, przy czym nie więcej niż 500,00 zł
  2.Opłata za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych
  liczona od każdego tytułu (opłata dodatkowa)
  50,00 zł
 • Załącznik nr 2 – formularz wniosku o udostępnienie pracy dyplomowej

  Pobierz w formacie: DOCX | PDF

 • Załącznik nr 3 – Klauzula RODO

  Klauzula informacyjna RODO

  dla czytelników i użytkowników Bibliotek

  Naukowej Sieci Informacyjnej SGGW

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa, działając jako administrator danych osobowych, dalej Administrator, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), informuje, że będzie przetwarzać przekazane przez Panią/Pana dane osobowe, w postaci: w celu i w zakresie niezbędnym dla korzystania z zasobów Bibliotek Naukowej Sieci Informacyjnej SGGW. W związku z powyższym:

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail: iod@sggw.edu.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
   1. obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na wykonywaniu zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych oraz innych zadań opisanych w ustawie z dnia ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   2. zasad zakładania i korzystania z konta w systemie bibliotecznym (umowa), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
   3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. dochodzenia roszczeń związanych z udostępnianiem zasobów bibliotecznych oraz korzystania z konta w systemie bibliotecznym, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
   4. zgody w przypadku uzupełnienia danych kontaktowych w systemie bibliotecznym, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z zasobów bibliotecznych.
  4. Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane dla podejmowanie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizowania ww. celów, a zatem będzie to w odpowiednio:
   1. okres ważności konta w systemie bibliotecznym,
   2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
   3. czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z udostępnianiem zasobów bibliotecznych oraz korzystania z konta w systemie bibliotecznym,
   4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
   5. czas do momentu wycofania zgody.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
   1. upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora,
   2. podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. dostawcy systemów bibliotecznych,
   3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu jako osobie, której dane dotyczą, prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  9. Cofnięcie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody dokonanej przed jej cofnięciem;
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium RP jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  11. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.