Baza Wiedzy SGGW

Informator naukowca

 • Identyfikatory naukowca, profile autorskie

   

  ORCID

  ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autora oraz jego dorobku. Identyfikator składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych w formie HTTPS URL. Jest on dostępny dla każdego pracownika naukowego niezależnie od etapu kariery naukowej.

  SCOPUS AUTHOR IDENTIFIER

  Scopus Author ID jest identyfikatorem tworzonym automatycznie w bazie Scopus. Identyfikator odróżnia podobne nazwiska poprzez przypisanie każdemu autorowi w Scopus unikalnego numeru i grupowanie wszystkich dokumentów napisanych przez tego autora, a znajdujących się w zasobach bazy.

  Platforma Scopus – profil autorski

  WEB OF SCIENCE RESEARCHER ID

  Web of Science Researcher ID to unikalny identyfikator, który odróżnia badaczy w sieci Web of Science. Pomaga rozwiązywać problemy z tożsamością autora, zapewnia odpowiednie przypisywanie pomiędzy autorem, a jego publikacjami oraz pozwala dodawać dynamiczne metryki WoS i inne brakujące metadane do rekordów publikacji.

  Platforma Web of Science – profil autorski
  Profile naukowców w Web of Science – instrukcja firmy Clarivate

 • Inne narzędzia


  JOURNAL CHECKER TOOL (JCT) – wejście

  Narzędzie umożliwiające weryfikację czasopism naukowych pod kątem zgodności polityki publikacyjnej wydawców z Planem S.

  EndNote Click

  Narzędzie (w formie wtyczki do przeglądarki) pomagające szybko dotrzeć do pliku pdf poszukiwanej publikacji.

Bibliometria

 • Wskaźniki bibliometryczne

   

  Impact Factor

  JIF obliczany jest dla czasopism, które są indeksowane w bazie Journal Citation Reports (JCR) tworzonej przez firmę Clarivate Analytics. Określa średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku za publikacje z poprzednich dwóch lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 2-letni okres. Należy pamiętać, że wskaźnik JIF powinno wykorzystywać się jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, ponieważ jest to wskaźnik nieznormalizowany i nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule czy też częstotliwość publikowania. JIF jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego wraz z aktualizacją bazy JCR.

  Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją o ocenie czasopism naukowych.

  Indeks Hirscha

  Indeks Hirscha (h-index) jest miernikiem określającym wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora; wskaźnikiem charakteryzującym cały jego dorobek, a nie tylko jednej lub kilku cytowanych publikacji. Na wartość Indeksu wpływają dwa czynniki: liczba publikacji (data wydania pracy nie ma znaczenia) oraz liczba ich cytowań.

  CiteScore

  CiteScore jest to jeden ze wskaźników bibliometrycznych, opisujących miarę cytowalności czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych zindeksowanych w bazie Scopus.  
  CiteScore za dany rok określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten sam 3-letni okres. Wskaźnik CiteScore nie jest znormalizowany i nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami, dlatego wykorzystywany jest do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny.

  SNIP

  Wskaźnik ten pokazuje wpływ cytowań publikacji z danego czasopisma w odniesieniu do ogólnej liczby cytowań w obrębie danej kategorii naukowej. Oblicza się go poprzez podzielenie średniej liczby cytowań z danego roku za publikacje z trzech ostatnich lat (journal’s impact per publication (IPP)) przez wskaźnik DCP (database citation potential), który, w uproszczeniu, opiera się na średniej liczbie cytowań za publikacje z trzech ostatnich lat w danej kategorii. Należy przy tym zaznaczyć, że ma inną metodologię niż wskaźnik CiteScore, ponieważ przy jego wyliczaniu uwzględnia się jedynie trzy typy dokumentów: article, conference paper, oraz review. Innymi słowy, średnia liczba cytowań dla danego czasopisma zdeterminowana jest poprzez dyscyplinę naukową oraz kategorię tematyczną nadaną w bazie Scopus.

 • Analiza dorobku naukowego pracowników SGGW

  Analiza dorobku naukowego pracowników SGGW
  (Konsultacje z zakresu bibliometrii)

  Biblioteka Główna oferuje wsparcie bibliometryczne dla pracowników ubiegających się o awanse naukowe.  

  Oferta Oddziału Informacji Naukowej obejmuje: 

  • Przygotowanie analizy bibliometrycznej opartej na Państwa publikacjach uwzględnionych w Bazie Wiedzy SGGW;
  • Pomoc w uzupełnieniu wykazu publikacji w Bazie Wiedzy SGGW;
  • Wsparcie w aktualizacji i poprawie Państwa profilu w Bazie Wiedzy SGGW;
  • Pomoc w budowaniu spójnego profilu autora w renomowanych bazach zewnętrznych, takich jak Web of Science i Scopus;
  • Spersonalizowaną opiekę ze strony pracownika Oddziału Informacji Naukowej.

   

  Analiza bibliometryczna będzie zawierać:

  • Wartość wskaźnika h-index, liczby cytowań i liczby cytowań bez autocytowań, bazując na danych z Web of Science i Scopus,
  • Sumaryczny Impact Factor (IF),
  • Spis publikacji wraz z wartościami wskaźnika IF, punktacją oraz liczbą cytowań w bazach Web of Science i Scopus. 

   

  Wykonanie analizy bibliometrycznej trwa do 10 dni roboczych.  

  Jeśli mają Państwo pytania lub chcą złożyć zgłoszenie, zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Informacji Naukowej: 

Ewaluacja

Otwarta nauka