Bazy danych ogólnodostępne

 • Centrum Otwartej Nauki to platforma pozwalająca na przeglądanie polskich baz bibliograficznych: AGRO, BazEkon, BazTech, CEJSH, DML-PL, PSJD

 • System Informacji o Gospodarce Żywnościowej to bibliograficzna baza danych tworzona przez Centralna Bibliotekę Rolniczą we współpracy z uczelniami rolniczymi oraz jednostkami badawczo-naukowymi z zakresu nauk przyrodniczych, zwłaszcza nauk rolniczych (w tym oświaty rolniczej), leśnych i weterynaryjnych.

 • Baza bibliograficzna tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w oparciu o czasopisma polskie z dziedzin: biologii, leśnictwa, rolnictwa, weterynarii, nauk o żywności i żywieniu.

 • Katalog naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych tworzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

 • Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Biblioteki Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach oraz Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


 • Baza bibliograficzna zawartości polskich czasopism humanistycznych i społecznych tworzona przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

 • Baza bibliograficzno-abstraktowa zawartości polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.


 • Baza bibliograficzna i dziedzinowy przewodnik po polskich zasobach sieciowych z zakresu nauk technicznych.

 • Opracowywany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) największy w Polsce zbiór cyfrowych danych i wyspecjalizowanych aplikacji dla danych przestrzennych, związanych z naukami o Ziemi.

  Baza zasobów z nauk geologicznych i pokrewnych obejmuje:

  • Centralną Bazę Danych Geologicznych (dokumenty, otwory wiertnicze, rdzenie, punkty badawcze, analizę, geofizykę, kolekcje geologiczne i jaskinie)
  • Geoportal IKAR (udostępnia usługi przeglądania i dane z zakresu geologii przy pomocy przeglądarki map i tzw. szybkiego podglądu. Mapy geologiczne i skorowidze mogą być przeglądane przy pomocy przeglądarki map (MVS Viewer), szybkiego podglądu (JS Viewer), serwisu internetowego Google Map i aplikacji Google Earth)
  • Dane Hydrogeologiczne (Centralną Bazę Danych Hydrogeologicznych – Bank HYDRO, monitoring wód podziemnych, pobory, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, zasoby dyspozycyjne, Bank Danych Wód Podziemnych Zaliczonych do Kopalin – Bank Wód Mineralnych, Wody lecznicze, mineralne, solanki, mapę hydrogeologiczną Polski oraz mapę obszarów zagrożonych podtopieniami)
  • Surowce Mineralne (System Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS, Geobazę HAŁDY, INFOGEOSKARB, surowce mineralne Polski, kamienie budowlane w Polsce)
  • Dane Geośrodowiskowe (atlasy geochemiczne, bazę danych geośrodowiskowych, antropopresję, Centralny Rejestr Geośrodowisk Polski, geotopy polsko-litewskiego pogranicza, odpady wydobywcze)
  • Dane Geologiczno-Inżynierskie
  • Dane Bibliograficzne (Bibliografię Geologiczną Polski od 1989-, Katalog Bibliotek Państwowego Instytutu Geologicznego)
 • Zasoby Biblioteki IBL z zakresu leśnictwa i nauk pokrewnych, obejmujące jej katalog, zawartość wydawnictw Instytutu oraz katalog Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży.

 • Baza indeksująca publikacje z zakresu nauk geograficznych tworzona przez Centralna Bibliotekę Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN w Warszawie.

 • Baza bibliograficzna IERiGŻ tworzona przez Ośrodek Informacji Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

 • Prowadzona na bieżąco przez Bibliotekę Narodowej w Warszawie polska bibliografia narodowa, zawierająca informacje o książkach, czasopismach, gazetach i tygodnikach, dokumentach elektronicznych, kartograficznych i dźwiękowych, wydanych w kraju jak i zagranicą, tzw. „polonika”.

  Obejmuje poniższe bazy:

  • PB      Przewodnik bibliograficzny
  • BP      Bibliografia polska 1901-1939
  • BWC  Bibliografia wydawnictw ciągłych
  • BZCz  Bibliografia artykułów z czasopism
  • BDD   Bibliografia dokumentów dźwiękowych
  • BDE   Bibliografia dokumentów elektronicznych
  • BDK   Bibliografia dokumentów kartograficznych
  • UWD  Urzędowy wykaz druków (dla lat 1928-1939)
  • PZ       Bibliografia poloników zagranicznych
  • Prasa   Artykuły z gazet i tygodników
 • Baza bibliograficzna artykułów polskich autorów tworzona na podstawie zbiorów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Central European Journals of Social Sciences and Humanities to baza danych zawartości czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej.

 • Zestawienie tytułów wydawanych aktualnie czasopism pedagogicznych w Polsce z dostępem do pełnych tekstów tworzone przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.


 • Pełnotekstowa baza danych artykułów z polskich czasopism i książek matematycznych.

 • Bibliograficzna baza zawartości czasopism z zakresu edukacji, pedagogiki i psychologii tworzona przez dolnośląskie biblioteki pedagogiczne.


 • Serwis internetowych źródeł z zakresu nauk ekonomicznych.


 • Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.


 • Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dostępne w wersji elektronicznej.

 • Portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W serwisie dostępne są otwarte zasoby polskie (nie jest wymagane logowanie) a także czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier, Springer i Wiley zakupione w ramach licencji krajowej oraz ich numery archiwalne (dostęp do pełnych tekstów po zalogowaniu).

 • Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

 • Baza tworzona przez Ośrodek Przetwarzania Informacji gromadząca dane o prowadzonych w Polsce badaniach, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz organizowanych w Polsce targach, wystawach i konferencjach naukowych.


 • Cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentująca różne dziedziny wiedzy.


 • Polskie Parki Narodowe opracowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie.

  Polskie Parki Narodowe opracowane przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska.

 • Baza bibliograficzna z zakresu nauk pedagogicznych i pokrewnych tworzona przez Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

 • Portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W serwisie dostępne są otwarte zasoby polskie (nie jest wymagane logowanie) a także czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier, Springer i Wiley zakupione w ramach licencji krajowej oraz ich numery archiwalne (dostęp do pełnych tekstów po zalogowaniu).

  Wyszukiwarka norm polskich.

 • Polish Scientific Journal Database (PSJD) to baza bibliograficzna zawartości polskich czasopism z dziedziny nauk rolniczych, biologicznych, fizycznych, chemicznych, medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i wychowaniu fizycznym.

 • System Informacji o Badaniach Rolniczych to baza danych zawierająca informacje o projektach badawczych, sprawozdania końcowe, informacje o publikacjach z zakresu rolnictwa, hodowli, przemysłu spożywczego, żywienia człowieka i ekonomiki.


 • Baza wydawnictw biomedycznych z zakresu biologii, medycyny klinicznej i zdrowia publikowanych w otwartym dostępie.

 • Central and Eastern European Online Library to baza indeksująca pełnotekstowe artykuły czasopism oraz dokumenty elektroniczne związane z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.


 • Wielodziedzinowa baza recenzowanych zagranicznych książek naukowych publikowanych w otwartym dostępie.


 • Wielodziedzinowa baza recenzowanych zagranicznych czasopism naukowych publikowanych w otwartym dostępie.


 • Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata publikowanych w otwartym dostępie.

  Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata. Zostało opracowane w ramach projektu OpenDOAR przez Uniwersytet w Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja). Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci pełnych tekstów podręczników, prezentacji multimedialnych, notatek odręcznych, streszczeń artykułów czy jedynie egzemplarza.

 • Prowadzona przez Uniwersytet w Örebro w Szwecji baza zapewniająca dostęp do RePEc (http://repec.org/) (Research Papers in Economics), największej na świecie kolekcji ekonomicznych publikacji i aplikacji ekonomicznych online, w większości ogólnodostępnych.

  Obejmuje poniższe bazy (stan na 10.04.2010r):

   


 • Aktualizowana codziennie baza aktów prawnych Unii Europejskiej.


 • Terminal danych Europejskiego Urzędu Statystycznego.

 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (ang. Electronic Journals Library) to kolekcja naukowych czasopism elektronicznych, prowadzona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z innymi bibliotekami obszaru niemieckojęzycznego.

 • Platforma tworzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), oferująca m.in. katalog dokumentów i publikacji oraz danych statystycznych dotyczących produkcji, dystrybucji, produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt


 • Pełnotekstowa baza danych z różnych dyscyplin naukowych publikowanych w otwartym dostępie.

 • Baza bibliograficzna zawierająca publikacje z zakresu rolnictwa, hodowli zwierząt, rybołówstwa i rybactwa, gospodarki leśnej oraz gospodarki żywnościowej.

 • Portal informacyjny z zakresu nauk przyrodniczych, który umożliwia przeszukiwanie różnych katalogów i naukowych baz danych, np.: MEDLINE (największa część PubMedu), CC MED (niemieckie artykuły medyczne), Katalog nauk przyrodniczych (Catalogue Life Sciences - obejmuje zbiory książek o zasięgu międzynarodowym i dysertacje gromadzone przez Centrum Informatyczne Leibniza dla Nauk Przyrodniczych ZB MED), Katalog Narodowej Biblioteki Medycznej USA (Catalogue NLM - US National Library of Medicine) W LIVIVO artykuły są linkowane do czasopism z zasobu ZB MED oraz DAFA.

 • Portal promujący nauki geologiczne i nauki o środowisku w oparciu o dynamiczną cyfrową mapę geologiczną świata, wykorzystującej język znaczników GeoSciML. Umożliwia wyszukiwanie i identyfikację obszarów nadających się do eksploracji górnictwa, wydobycia ropy naftowej i gazu lub obszarów zagrożonych przez osuwanie się ziemi lub trzęsienia ziemi, aby pomóc w zrozumieniu formacji, które przechowują wody gruntowe do picia lub nawadniania oraz aby pomóc zlokalizować porowate skały odpowiednie do zakopania emisji gazów cieplarnianych.

 • Public Library of Science to wydawca czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycznych publikowanych w otwartym dostępie.


 • Portal społecznościowy dla pracowników naukowych z dostępem do wyselekcjonowanej literatury.