Bazy danych ogólnodostępne

 • Centrum Otwartej Nauki to platforma pozwalająca na przeglądanie polskich baz bibliograficznych: AGRO, BazEkon, BazTech, CEJSH, DML-PL, PSJD

 • System Informacji o Gospodarce Żywnościowej to bibliograficzna baza danych tworzona przez Centralna Bibliotekę Rolniczą we współpracy z uczelniami rolniczymi oraz jednostkami badawczo-naukowymi z zakresu nauk przyrodniczych, zwłaszcza nauk rolniczych (w tym oświaty rolniczej), leśnych i weterynaryjnych.

 • Baza bibliograficzna tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w oparciu o czasopisma polskie z dziedzin: biologii, leśnictwa, rolnictwa, weterynarii, nauk o żywności i żywieniu.

 • Katalog naukowych i branżowych polskich czasopism elektronicznych tworzona przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

 • Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych tworzona przez Biblioteki Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach oraz Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


 • Baza bibliograficzna zawartości polskich czasopism humanistycznych i społecznych tworzona przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

 • Baza bibliograficzno-abstraktowa zawartości polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.


 • Baza bibliograficzna i dziedzinowy przewodnik po polskich zasobach sieciowych z zakresu nauk technicznych.

 • Central European Journals of Social Sciences and Humanities to baza danych zawartości czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej.

 • Zestawienie tytułów wydawanych aktualnie czasopism pedagogicznych w Polsce z dostępem do pełnych tekstów tworzone przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.


 • Pełnotekstowa baza danych artykułów z polskich czasopism i książek matematycznych.

 • Bibliograficzna baza zawartości czasopism z zakresu edukacji, pedagogiki i psychologii tworzona przez dolnośląskie biblioteki pedagogiczne.


 • Serwis internetowych źródeł z zakresu nauk ekonomicznych.


 • Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

 • Portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. W serwisie dostępne są otwarte zasoby polskie (nie jest wymagane logowanie) a także czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier, Springer i Wiley zakupione w ramach licencji krajowej oraz ich numery archiwalne (dostęp do pełnych tekstów po zalogowaniu).

 • Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.

 • Baza bibliograficzna z zakresu nauk pedagogicznych i pokrewnych tworzona przez Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.

 • Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. Na stronie udostępnia wyszukiwarkę oraz wykazy opublikowanych i wycofanych polskich norm.

 • Polish Scientific Journal Database (PSJD) to baza bibliograficzna zawartości polskich czasopism z dziedziny nauk rolniczych, biologicznych, fizycznych, chemicznych, medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i wychowaniu fizycznym.

 • System Informacji o Badaniach Rolniczych to baza danych zawierająca informacje o projektach badawczych, sprawozdania końcowe, informacje o publikacjach z zakresu rolnictwa, hodowli, przemysłu spożywczego, żywienia człowieka i ekonomiki.

 • Central and Eastern European Online Library to baza indeksująca pełnotekstowe artykuły czasopism oraz dokumenty elektroniczne związane z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią.


 • Wielodziedzinowa baza recenzowanych zagranicznych książek naukowych publikowanych w otwartym dostępie.


 • Wielodziedzinowa baza recenzowanych zagranicznych czasopism naukowych publikowanych w otwartym dostępie.


 • Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata publikowanych w otwartym dostępie.

  Repozytorium dokumentów elektronicznych uczelni z całego świata. Zostało opracowane w ramach projektu OpenDOAR przez Uniwersytet w Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja). Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci pełnych tekstów podręczników, prezentacji multimedialnych, notatek odręcznych, streszczeń artykułów czy jedynie egzemplarza.

 • Prowadzona przez Uniwersytet w Örebro w Szwecji baza zapewniająca dostęp do RePEc (http://repec.org/) (Research Papers in Economics), największej na świecie kolekcji ekonomicznych publikacji i aplikacji ekonomicznych online, w większości ogólnodostępnych.

  Obejmuje poniższe bazy (stan na 10.04.2010r):

   


 • Aktualizowana codziennie baza aktów prawnych Unii Europejskiej.


 • Terminal danych Europejskiego Urzędu Statystycznego.

 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (ang. Electronic Journals Library) to kolekcja naukowych czasopism elektronicznych, prowadzona przez Bibliotekę Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z innymi bibliotekami obszaru niemieckojęzycznego.

 • Platforma tworzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), oferująca m.in. katalog dokumentów i publikacji oraz danych statystycznych dotyczących produkcji, dystrybucji, produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt


 • Pełnotekstowa baza danych z różnych dyscyplin naukowych publikowanych w otwartym dostępie.

 • Baza bibliograficzna zawierająca publikacje z zakresu rolnictwa, hodowli zwierząt, rybołówstwa i rybactwa, gospodarki leśnej oraz gospodarki żywnościowej.

 • Public Library of Science to wydawca czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycznych publikowanych w otwartym dostępie.