• Wielodziedzinowy pakiet baz czasopism i książek elektronicznych, dostępnych na platformie EBSCOhost.

 • Wielodziedzinowa baza zawierająca pełne teksty z czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier.

 • Infona to serwis, gdzie dostępne są czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier, Springer i Wiley zakupione w ramach licencji krajowej oraz ich numery archiwalne a także otwarte zasoby polskie.


 • Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer i Kluwer Academic Publishers.


 • Baza czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych oraz medycyny.

 • Baza czasopism pełnotekstowych wydawanych przez Taylor & Francis Group udostępnianych w kolekcji Science and Technology (S&T), która obejmuje 524 tytuły, między innymi z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, informatyki, chemii, matematyki, fizyki, inżynierii środowiska. Dostęp w czasie licencji obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1997 roku.


 • Baza zawiera pełne teksty artykułów czasopism reprezentujących szeroką gamę dziedzin, a także opisy książek, publikacji źródłowych, protokołów laboratoryjnych i baz danych.


 • Pełnotekstowa kolekcja czasopism Oxford University Press, jednego z czołowych wydawnictw naukowych na świecie.


 • Serwis zawierający obszerne informacje ekonomiczne, gospodarcze i statystyczne dotyczące Polski i innych regionów Europy i Świata.

 • Brytyjski interdyscyplinarny magazyn popularnonaukowy. Tygodnik opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.

 • Wydawnictwo, którego podstawowym zadaniem jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych.

 • Platforma Web of Science obejmuje bazy danych produkowane przez firmę Clarivate, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań.

 • Opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji handlowych i serii książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz społecznych.

 • Narzędzie, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

 • Narzędzie dostępne na platformie Web of Science, służące do analizy danych. Pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach oraz opracowywać strategie badawcze.

 • Narzędzie do oceny wartości merytorycznej czasopism naukowych Umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF).