Bazy danych (Data Bases)

 • Baza umożliwia dostęp do czasopism elektronicznych z zakresu m.in. biznesu, ekonomii, informatyki, medycyny, rolnictwa, zarządzania oraz nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i technicznych.

  EBSCO umożliwia dostęp do baz danych oferowanych w ramach projektu EIFL Direct. Zawierają one pełne teksty artykułów oraz abstrakty i indeksy z kilkunastu tysięcy tytułów czasopism. Obejmują swoim zakresem trzy główne podbazy: EBSCOhost Web

  • Academic Search Complete
  • Agricola
  • Business Source Complete
  • ERIC, the Educational Resource Information Center
  • Green FILE
  • Health Source / Consumer Edition
  • Health Source / Nursing Academic Edition
  • Library, Information Science & Technology Abstracts
  • MasterFILE Premier
  • Medline
  • Newspaper Source
  • Regional Business News
  • Research Starters – Business
  • Research Starters – Education

  MEDLINE
  Business Searching Interface

 • Baza ScienceDirect zawiera czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych.

  Daje dostęp do pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Elsevier Science, Academic Press oraz Harcourt Health Science. Zawiera artykuły z dziedzin takich jak matematyka, fizyka, astronomia, chemia i inżynieria chemiczna, informatyka, technika, energetyka, technologia, ochrona środowiska, materiałoznawstwo, nauki społeczne, nauki biologiczne, rolnictwo, medycyna kliniczna.

 • Portal komunikacji naukowej stworzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

  W serwisie dostępne są czasopisma i książki wydawnictw: Elsevier, Springer i Wiley zakupione w ramach licencji krajowej oraz ich numery archiwalne a także otwarte zasoby polskie.

 • Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer i Kluwer Academic Publishers.

  W ramach Konsorcjum Polskich Bibliotek Naukowych SGGW uzyskała dostęp on-line do pełnotekstowych artykułów z ok. 450 tytułów czasopism wydawanych przez Springer Verlag.

 • Zawiera artykuły z czasopism zagranicznych, uporządkowane w postaci baz danych o charakterze ogólnym i specjalistycznym

  Posiadamy dostęp do następujących baz firmy ProQuest:

  • ABI/INFORM Trade & Industry
  • Career and technical Education
  • ProQuest Agriculture Journal
  • ProQuest Applied Science/Tech
  • ProQuest Computing
  • ProQuest Education Journals
  • ProQuest General Science
  • ProQuest Social Science
  • ProQuest Telecommunications

 • Wielodziedzinowa baza powstała z połączenia Blackwell Synergy z bazą wydawnictwa Wiley

  Oferuje dostęp do czasopism nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria. Zakres chronologiczny: archiwa od 1997 roku dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library.

 • Baza ta umożliwia dostęp do pełnych tekstów ok. 400 tytułów czasopism naukowych (liczba tytułów systematycznie wzrasta) z wielu dyscyplin akademickich.

  W bazie są wszystkie wydane numery danego tytułu – od pierwszego, ale bez bieżących zeszytów. Tzw. moving wall – odstęp czasu między najnowszym opublikowanym numerem, a ostatnim dostępnym w JSTOR wynosi od 3 do 5 lat. Czasopisma pogrupowane są w kolekcje.
  Dla SGGW w Warszawie dostępne są kolekcje:

 • Serwis zawierający wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek, informacje o przetargach, raporty i analizy firm, informacje z rynków giełdowych.

  Każdy użytkownik, który będzie chciał pobrać dane, będzie zobowiązany do utworzenia indywidualnego profilu użytkownika. Stworzenie profilu będzie wiązać się z podaniem danych wraz z adresem mailowym z domeny uczelni. W przypadku nieposiadania przez studentów adresów uczelnianych, studenci mogą wprowadzić inne adresy mailowe. Adresy mailowe z takich domen jak: @gmail, @yahoo nie będą akceptowane przez system.
  Nowe zasady użytkowania bazy wynikają z nowych zasad bezpieczeństwa, jak również narzuconych przez dostawców bazy EMIS warunków współpracy.
  Nowe zasady logowania powinny pomóc Państwu w efektywniejszy sposób zarządzać dostępami do bazy na uczelni. Wprowadzona zmiana otwiera również możliwość personalizacji dostępu poprzez aktywną opcję Dashboard oraz Email Alert.
  Zmiany w pobieraniu danych z bazy EMIS mają na celu rozwijanie funkcjonalności serwisu i zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów oraz oferowanych usług EMIS.
  Z procedurą zakładania profilu można zapoznać się  tutaj.

 • Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2013 dostęp do roczników 2009-2013 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym. Numery archiwalne dostępne są w Bazach EBSCO i PrQuest.

 • Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku. Numery archiwalne dostępne są w Bazach EBSCO i PrQuest.

 • Platforma Web of Science obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Clarivate, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań.

  Baza obejmuje: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art & Humanities Citation Index i Conference Proceedings Citation Index oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports.
  Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

 • Scopus - wielodziedzinowa baza danych, tworzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji handlowych i serii książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz społecznych. Scopus umożliwia przeszukiwanie ponad 19.000 recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez około 5.000 wydawców z całego świata.

  Scopus posiada funkcję analizy cytowań, funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do porównywania czasopism (Journal Analyzer).
  Baza Scopus jest dostępna przez platformę SciVerse. Umożliwia ona jednoczesne przeszukiwanie baz – Science Direct, Scopus oraz zasobów internetowych poprzez wyszukiwarkę naukową Scirus, z zachowaniem możliwości korzystania z każdego źródła osobno.


 • Baza danych z zakresu biologii i nauk pokrewnych (botanika, zoologia, biochemia, biotechnologia, genetyka, nauki medyczne, ekologia, mikrobiologia, nauki rolnicze).


 • Baza ta jest największą bibliograficzną bazą danych z dziedziny rolnictwa, leśnictwa, nauk biomedycznych oraz dyscyplin pokrewnych.

  Baza tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International, aktualizowana kwartalnie Zawiera ponad 4 miliony rekordów z ponad 11 000 czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie. Omawiane tematy to m. in.: hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.


 • Food Science and Technology Abstracts to baza zawierająca opisy bibliograficzne i streszczenia z zakresu nauki o żywności, technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii żywności, toksykologii żywności i in.

  Baza tworzona przez International Food Information Services (IFIS).